Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit. 

 1. DutchLEDProjects: Dutch LED Projects B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Milton Friedmanweg 11, 1689ZZ te Zwaag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75222191. 
 1. Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie DutchLEDProjects een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 
 1. Partijen: DutchLEDProjects en de wederpartij gezamenlijk. 
 1. Overeenkomst: iedere tussen DutchLEDProjects en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee DutchLEDProjects zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden. 
 1. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens DutchLEDProjects aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder uiteenlopende verlichtingsproducten begrepen kunnen zijn, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel eveneens door of namens DutchLEDProjects worden geïnstalleerd. 
 1. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens DutchLEDProjects te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder, niet -limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatiewerkzaamheden, de uitvoering van een zogenoemde lichtscan, de aanvraag van een Energie-investeringsaftrek (EIA) namens de wederpartij of begeleiding daarbij. 
 1. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DutchLEDProjects en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door DutchLEDProjects worden betrokken. 
 1. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de offerte of opdracht- of orderbevestiging van DutchLEDProjects. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 1. Elk aan de wederpartij gericht aanbod van DutchLEDProjects is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. DutchLEDProjects kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen. Offertes van DutchLEDProjects zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn in de offerte is vermeld. 
 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DutchLEDProjects dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van DutchLEDProjects dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de eventueel van toepassing zijnde omgevingsvergunningen. Indien deze niet kenbaar wordt gemaakt aan DutchLEDProjects alvorens DutchLEDProjects een aanbod voor de wederpartij samenstelt, is DutchLEDProjects niet aansprakelijk voor onjuistheden in dat aanbod.  
 1. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van DutchLEDProjects, op de eventueel daartoe door DutchLEDProjects aangewezen wijze, door de wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van DutchLEDProjects, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DutchLEDProjects anders aangeeft. 
 1. Indien de totstandkoming van de overeenkomst wordt gevolgd door een opdracht- of orderbevestiging, wordt geacht dat deze bevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij ter zake binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bevestiging schriftelijk en gemotiveerd bij DutchLEDProjects heeft geklaagd. 
 1. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst. 

ARTIKEL 4. | DERDEN 

 1. DutchLEDProjects is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. Voor de uitvoering van werkzaamheden kan DutchLEDProjects dan ook derden inschakelen. DutchLEDProjects is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 
 1. Onder geen beding aanvaardt DutchLEDProjects enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van DutchLEDProjects is gebeurd. 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die DutchLEDProjects bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan DutchLEDProjects, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van DutchLEDProjects, zelf partij bij de overeenkomst. 
 1. Het is mogelijk dat de eventuele derden die DutchLEDProjects bij de overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. DutchLEDProjects gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden. 

ARTIKEL 5. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 

 1. De door DutchLEDProjects vermelde prijzen zijn in euro en gebaseerd op levering EX Works, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Deze prijzen zijn voorts exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege. 
 1. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief of regieprijs, worden de daadwerkelijk door of namens DutchLEDProjects gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de wederpartij doorberekend.  
 1. Indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die DutchLEDProjects bekend waren op het moment dat DutchLEDProjects deze aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke DutchLEDProjects redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop DutchLEDProjects redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is DutchLEDProjects gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen. 
 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs, zal DutchLEDProjects daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 
 1. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. DutchLEDProjects zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  
 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij DutchLEDProjects de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. DutchLEDProjects zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 
 1. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is DutchLEDProjects gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. 
 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DutchLEDProjects een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN  

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe DutchLEDProjects zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is DutchLEDProjects mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan DutchLEDProjects toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van DutchLEDProjects opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.  
 1. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan DutchLEDProjects toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van DutchLEDProjects niet eerder in dan nadat de wederpartij DutchLEDProjects schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en DutchLEDProjects na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 
 1. Indien DutchLEDProjects voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is DutchLEDProjects gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 
 1. Verzuim van DutchLEDProjects als gevolg van een aan DutchLEDProjects toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding. 

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van DutchLEDProjects, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door DutchLEDProjects voorgeschreven wijze, aan DutchLEDProjects verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Vorenstaande informatie betreft in een voorkomend geval onder meer, doch niet uitsluitend, een omgevingsvergunning waarin de vereisten zijn opgenomen met betrekking tot onder meer lichthinder en/of -opbrengst en/of spreiding, eventuele andere eisen waaraan het (op) te leveren – onder meer in verband met de door de wederpartij gehanteerde reinigingsmethoden – moet voldoen, de eventuele aanwezigheid van een HACCP-certificering en de werktijden bij de wederpartij voor zover deze afwijken van de reguliere werktijden. 
 1. In geval de overeenkomst voorziet in het door DutchLEDProjects vervaardigen van een lichtscan, dient de wederpartij DutchLEDProjects bij totstandkoming van die overeenkomst in kennis te stellen van eventuele afwijkende functies van bepaalde ruimten van de betreffende locatie, welke afwijkende functies kunnen leiden tot andere vereisten aan de verlichting. 
 1. Voorts dient de wederpartij DutchLEDProjects steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij is bovendien gehouden DutchLEDProjects zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 8. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE 

 1. Indien werkzaamheden worden verricht op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat: 
 • de door DutchLEDProjects tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de overeengekomen werkuren; 
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en/of verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de overeenkomst te installeren zaken/producten; 
 • de door DutchLEDProjects tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten; 
 • alle in redelijkheid van de wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen; 
 • de wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens. 
 1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in het vorige lid of het bepaalde in artikel 7, is DutchLEDProjects, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventuele vertragings-/wachturen en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de wederpartij. 

ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de producten plaats EX Works, vestigingsplaats DutchLEDProjects, conform de meest recente versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat DutchLEDProjects de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij. 
 1. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen partijen overeenkomen dat DutchLEDProjects voor het transport zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de wederpartij. 
 1. DutchLEDProjects behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 1. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.  
 1. Indien de producten niet of niet tijdig aan de wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is DutchLEDProjects gerechtigd de producten op kosten van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.  
 1. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van DutchLEDProjects mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. DutchLEDProjects is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten. 
 1. Indien DutchLEDProjects bij toepassing van de leden 6 of 7 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens DutchLEDProjects deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 10. | TOLERANTIES 

In het aanbod, de overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door DutchLEDProjects vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de overeenkomst wordt (op)geleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van het (op) te leveren, welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in maten, gewichten, prestaties en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN 

 1. De wederpartij is gehouden de geleverde producten te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na (op)levering via het klachtenformulier welke is te vinden op de website van DutchLEDProjects dan wel schriftelijk of per email aan DutchLEDProjects te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, via het bedoelde klachtenformulier, dan wel schriftelijk of per email aan DutchLEDProjects te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten inclusief beeldmateriaal waaronder te verstaan foto’s of een video van het gebrek, zodat DutchLEDProjects in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient DutchLEDProjects in de gelegenheid te stellen een klacht van de wederpartij te (doen) onderzoeken.  
 1. Wanneer het transport van de producten door of namens DutchLEDProjects wordt verzorgd, is de wederpartij verplicht de geleverde producten aan de hand van de vrachtbrief te controleren op eventuele manco’s en zichtbare gebreken. De zichtbare gebreken dienen op de vrachtbrief aangegeven te worden. Eventuele manco’s en zichtbare gebreken die niet op de vrachtbrief zijn aangegeven, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.  
 1. Indien de wederpartij tijdige melding als bedoeld in lid 1 achterwege laat of indien op de vrachtbrief geen manco’s of zichtbare gebreken zijn vermeld, dan vloeit er voor DutchLEDProjects uit een eventuele latere klacht van de wederpartij, geen enkele verplichting voort. 
 1. De wederpartij DutchLEDProjects of een door hem aangewezen derde alle medewerking verlenen om een verondersteld gebrek in het (op)geleverde te onderzoeken. 
 1. Indien komt vast te staan dat een klacht van de wederpartij ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van DutchLEDProjects daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 12. | GARANTIE 

 1. Garantie is slechts van toepassing voor de duur zoals uitdrukkelijk voorzien in de order- of opdrachtbevestiging van DutchLEDProjects. Voor zover garantie voorziet op opgeleverde installatiewerkzaamheden, heeft die garantie uitsluitend betrekking op de installatiewerkzaamheden die door of namens DutchLEDProjects zijn uitgevoerd en dus zijn vermeld op de factuur. 
 1. De wederpartij dient aan te geven wanneer de gebruiksomgeving van de wederpartij schade kan berokkenen aan een bepaald product. Indien bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van bepaalde chemicaliën, dient daarvan voorafgaand mededeling te worden gedaan aan DutchLEDProjects, bij gebreke waarvan de garantie op het betreffende product komt te vervallen als het gebrek is ontstaan als gevolg van de bijzondere gebruiksomgeving. 
 1. Garantie is slechts van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik van de producten geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DutchLEDProjects kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten en/of uit te voeren werkzaamheden. 
 1. DutchLEDProjects behoudt het recht om de garantievoorwaarden dusdanig aan te passen naar de omgevingsomstandigheden van de wederpartij, wanneer deze omstandigheden van invloed zijn op een normaal functioneren en de normale levensduur van de producten, tenzij de wederpartij vóór het aangaan van de overeenkomst mededeling heeft gedaan van de juiste omgevingsomstandigheden.  
 1. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan DutchLEDProjects dan wel zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege DutchLEDProjects, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van DutchLEDProjects zijn uitgevoerd. 
 1. Garantie geldt slechts bij blootstelling van het (op)geleverde aan normale omstandigheden en waartoe het (op)geleverde volgens de overeenkomst is bestemd. Tenzij ten aanzien van deze bestemming uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt garantie slechts bij normaal gebruik. 
 1. Eventuele aanspraken van de wederpartij in verband met garantie, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij DutchLEDProjects te worden ingediend. 
 1. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 1. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van DutchLEDProjects, uitsluitend aanspraak op kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde door of namens DutchLEDProjects, onverminderd het bepaalde in het vervolg van dit lid. Herstel dan wel vervanging geldt voor DutchLEDProjects als volledige schadeloosstelling. In geval van herstel/vervanging een hoogwerker en/of steiger nodig is, komen de kosten daarvan evenwel voor rekening van de wederpartij; uitsluitend de prijs van de te vervangen producten en kosten van arbeid vallen onder de garantie, met dien verstande dat de kosten van arbeid eveneens voor rekening van de wederpartij komen indien een jaar sinds factuurdatum betreffende het (op)geleverde waarop de aanspraak van de wederpartij betrekking heeft, is verstreken. 

ARTIKEL 13. | OVERMACHT 

 1. DutchLEDProjects is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken waarop DutchLEDProjects geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen fouten en tekortkomingen van toeleveranciers van DutchLEDProjects. 
 1. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 1. Indien DutchLEDProjects bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij de prijs en eventueel bijkomende kosten van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 
 1. Onverminderd toepassing van het vorige lid, komt schade als gevolg van overmacht nimmer voor vergoeding in aanmerking.  

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. DutchLEDProjects is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DutchLEDProjects ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door DutchLEDProjects in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  
 1. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij, in geval enig beslag op de goederen van de wederpartij is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DutchLEDProjects gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens DutchLEDProjects heeft gesteld. 
 1. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DutchLEDProjects op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 
 1. De wederpartij is verplicht de schade die DutchLEDProjects ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.  
 1. Indien DutchLEDProjects de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 15. | BETALINGEN 

 1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is DutchLEDProjects te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de wederpartij te vorderen. Dit recht komt DutchLEDProjects, ongeacht de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden, eveneens toe in geval DutchLEDProjects goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar betalingsverplichtingen jegens DutchLEDProjects niet zal (kunnen) nakomen. 
 1. DutchLEDProjects is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens DutchLEDProjects. 
 1. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door DutchLEDProjects aangewezen wijze, binnen de op de factuur of anderszins door DutchLEDProjects aangezegde termijn. 
 1. Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening. 
 1. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij, in geval enig beslag op de goederen van de wederpartij is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.  
 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 18% per jaar verschuldigd, of indien deze hoger is, de dan geldende wettelijke handelsrente. 
 1. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 16. | VERWIJDERINGSBIJDRAGEN 

Met het verwijderen van bestaande verlichting van de wederpartij kunnen extra verwijderingskosten gemoeid zijn, welke voor rekening van de wederpartij komen. In geval van het verwijderen van grotere aantallen kan het gebruik van een container nodig zijn, in welk geval de kosten van gebruik daarvan aan de wederpartij worden doorberekend. 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van DutchLEDProjects, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 11 en 12, is DutchLEDProjects na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde. 
 1. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DutchLEDProjects kan worden toegerekend.  
 1. In geval partijen overeenkomen dat de bestaande lichtarmaturen van de wederpartij door DutchLEDProjects worden aangepast om te kunnen worden hergebruikt voor de door DutchLEDProjects op te leveren verlichting, kan de CE-certificering vervallen. Hercertificering is in zodanig geval vereist. Voor het vervallen van de CE-certificering en voor hercertificering is DutchLEDProjects niet verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 1. In geval DutchLEDProjects de aanvraag van een Energie-investeringsaftrek (EIA) namens de wederpartij verzorgt, of de wederpartij daarbij begeleiding biedt, is DutchLEDProjects niet aansprakelijk voor de eventuele niet-toekenning daarvan. Indien de bedoelde toekenning achterwege blijft, is dit voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden en om haar verdere verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 
 1. Voor kosteloos door DutchLEDProjects verstrekte adviezen, aanvaardt DutchLEDProjects geen aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DutchLEDProjects. 
 1. Indien van de wederpartij redelijkerwijs kan worden gevergd om een actueel lichtplan aan te leveren waarin duidelijk de huidige type verlichting met zijn aantallen staan vermeld, is DutchLEDProjects niet verantwoordelijk voor een mistelling bij zijn inventarisatie indien dit lichtplan ontbreekt. De eventueel na te leveren producten worden dan aan de wederpartij in rekening gebracht. 
 1. DutchLEDProjects is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste (energie)besparing, aan de wederpartij opgelegde boetes, reputatieschade, verlies van goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. DutchLEDProjects is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van DutchLEDProjects in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DutchLEDProjects aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DutchLEDProjects toegerekend kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 1. Mocht DutchLEDProjects ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DutchLEDProjects te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient DutchLEDProjects hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van DutchLEDProjects ter zake vervalt. 
 1. De aansprakelijkheid van DutchLEDProjects is beperkt tot ten hoogste herstel van de werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van DutchLEDProjects betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van DutchLEDProjects beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DutchLEDProjects betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DutchLEDProjects nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door DutchLEDProjects afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van DutchLEDProjects dat krachtens die verzekering toepassing vindt. 
 1. De wederpartij vrijwaart DutchLEDProjects van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan DutchLEDProjects toerekenbaar is. Indien DutchLEDProjects uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden DutchLEDProjects zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DutchLEDProjects, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DutchLEDProjects en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens DutchLEDProjects één jaar. 
 1. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeuren, bestuurders en medewerkers van DutchLEDProjects. 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Alle door DutchLEDProjects aan de wederpartij geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de betreffende overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 
 1. Het is de wederpartij, behoudens het bepaalde in lid 5, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 1. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DutchLEDProjects hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 1. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DutchLEDProjects of door DutchLEDProjects aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. DutchLEDProjects is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 
 1. Indien DutchLEDProjects geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan DutchLEDProjects te verpanden. 

ARTIKEL 19. | GEHEIMHOUDING 

Alle door DutchLEDProjects verstrekte data, technische gegevens, commerciële gegevens en financiële gegevens worden in vertrouwen aan de wederpartij verstrekt en dienen, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van DutchLEDProjects, door de wederpartij geheim te worden gehouden voor derden. Indien de wederpartij deze gegevens desondanks aan derden verstrekt en DutchLEDProjects daardoor schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de wederpartij. 

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN 

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van DutchLEDProjects is het de wederpartij niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen. 
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 
 1. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.  
 1. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DutchLEDProjects wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.